ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2113332141, 6979241988, info@3d-sf.gr 09:00 - 21:00
Τιμές χονδρικής, Ζητήστε προσφορά, Άμεση εξυπηρέτηση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ

Το 1ο e-shop στο χώρο του σιδήρου για επαγγελματίες

ΕΓΓΥΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταιρεία οφείλει να παραδίδει τα προϊόντα:

 • ως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται
 • ανάλογα των περιγραφών και των λοιπών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το υπόδειγμα*
 • στις συμφωνηθείσες ποσότητες
 • με εξαρτήσεις και σε συσκευασία αν διαθέτουν

*Οι περιγραφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά πληρούν τις προδιαγραφές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει στην εταιρεία μας ο παραγωγός (κατασκευαστής ή εισαγωγέας), του εκάστοτε προϊόντος.

Ο καταναλωτής οφείλει:

 • να κάνει ορθή χρήση των προϊόντων με βάση τους σκοπούς που προορίζονται
 • να ελέγχει ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις περιγραφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το υπόδειγμα
 • να ελέγχει κατά την παραλαβή ότι αντιστοιχούν στις συμφωνηθείσες ποσότητες και διαθέτουν τις τυχόν εξαρτήσεις ή/και την συσκευασία της κατασκευάστριας εταιρείας.

 

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως, με αποστολή σχετικού e-mail.

Η εταιρεία υποχρεούται αντίστοιχα να αποστείλει σχετικό e-mail για επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης.

Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων στις εξής περιπτώσεις:

 • κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή
 • είναι σφραγισμένα σε συσκευασίες της κατασκευάστριας εταιρείας
 • η αξία τους είναι μικρότερη των 30,00 €
 • όταν ο πελάτης έχει ενημερωθεί από την εταιρεία για τυχόν αποκλίσεις των προϊόντων που θα παραλάβει σε σχέση με τις αναγραφόμενες περιγραφές αυτών.
 • όταν έχει γίνει μερική ή ολική χρήση αυτών.

Η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να γίνει εντός 14 ημερών από την ημέρα έγγραφης γνωστοποίησης προς την εταιρεία μας.

Αντίστοιχα η εταιρεία οφείλει να επιστρέψει το τίμημα της αξίας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, τυχόν επιβαρύνσεων εφόσον έχουν παραληφθεί τα προϊόντα.

Τα έξοδα αποστολής μέσω courier δεν επιστρέφονται.

Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον καταναλωτή.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν με φθορές που οφείλονται σε κακή φύλαξη και διατήρηση της αρχικής τους κατάστασης (π.χ. έχουν υποστεί διάβρωση, παραμόρφωση) ή είναι ελλιπή και διαφορετικά αυτών που παρέλαβε ο πελάτης, η εταιρεία δύναται να ζητήσει αποζημίωση και να προβεί μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της αξίας που θα πρέπει να επιστραφεί στον καταναλωτή.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατασκευαστικό ελάττωμα του προϊόντος εκ μέρους του καταναλωτή οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία και σε διάστημα 3 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Η εταιρεία, εφόσον ελέγξει αν υπάρχει κατασκευαστική αστοχία, οφείλει

 • να αποκαταστήσει το προϊόν είτε με αντικατάσταση αυτού είτε σε περίπτωση αδυναμίας, (π.χ. λόγω έλλειψης) με προϊόντα αντίστοιχης αξίας
 • να μειώσει το τίμημα όταν η αντικατάσταση δεν είναι δυνατή, πολύ δαπανηρή ή δεν μπορεί να γίνει εντός εύλογου διαστήματος
 • να επιστρέψει το τίμημα σε περίπτωση υπαναχώρησης του πελάτη

Τα έξοδα επιστροφής – αντικατάστασης βαρύνουν την εταιρεία.

Ειδικά για τους επαγγελματίες και για πωλήσεις που έχουν γίνει με παραστατικά χονδρικής πώλησης ισχύουν τα εξής:

 • η κυριότητα των εμπορευμάτων παραμένει στην εταιρεία έως την ολοσχερή εξόφληση αυτών.
 • τυχόν φθορές των εμπορευμάτων που προκύψουν κατά τη μεταφορά, εφόσον η μεταφορά δε γίνεται με ιδία μέσα της εταιρείας, δεν επιβαρύνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εταιρεία
 • σε περίπτωση μεταπώλησης ή χρήσης των προϊόντων από επαγγελματίες, η εταιρεία παύει να φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές ή τραυματισμούς προσώπων που να συνδέονται με την καταλληλόλητα των προϊόντων και την ορθή χρήση αυτών.
 • Ο πελάτης οφείλει κατά την παράδοση των προϊόντων να ελέγξει την ορθότητα της πώλησης ως προς την ποιότητα των εμπορευμάτων, τις αναγραφόμενες, στο σχετικό παραστατικό, ποσότητες και περιγραφές καθώς και τις αντίστοιχες χρεώσεις που έχουν γίνει. Μετά την παραλαβή των προϊόντων και εφόσον δε γνωστοποιήσει εγγράφως τυχόν διαφορές προς την εταιρεία, συνεπάγεται ότι έχει αποδεχτεί πλήρως την πώληση και την ολοκλήρωση αυτής.
 • Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές σε περίπτωση ελλαττωματικού προϊόντος, με αντίστοιχο παραστατικό επιστροφής.

Η εταιρεία αυτοδικαίως δεν αποδέχεται καμία αμφισβήτηση ως προς τα παραπάνω όπως αυτά ορίζονται, μετά την παραλαβή.

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις μπορούν να διαφοροποιηθούν εάν υπάρξει ειδική συμφωνία ως προς τα σημεία μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών.

Για εναλλακτική επίλυση διαφορών με την εταιρεία μας μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ)

Item added to cart.
0 items - 0,00 

Τμήμα πωλήσεων

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή τροποποίηση θα θέλατε σχετικά με την παραγγελία σας, το τμήμα μας είναι στη διάθεση σας!